นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book
ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ “ส.ส.ท.” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book รวมทั้งเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. นิยาม

(ก) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller) หมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามนโยบายนี้คือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5-7 ถนนสุขุมวิท ซอย 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยในที่นี้อาจเรียกว่า “ส.ส.ท.” หรือ “สมาคม” หรือ “เรา”

(ข) เว็บไซต์หมายความว่าเว็บไซต์ TPA Book ซึ่งมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://tpabook.com

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address Cookie ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร IP Address Cookie ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น และไม่รวมถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน อีเมลบริษัท ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) เป็นต้น

(ง) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book เช่น ซื้อสินค้า ค้นหา สอบถามข้อมูลสินค้า ฯลฯ ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ และมีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้อาจเรียกว่า “ท่าน”

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง
  2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ด้วย

(จ) สินค้า หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายทางเว็บไซต์ TPA Book และหมายความรวมถึงหนังสือ หรือสินค้าที่มีลักษณะเป็นสิ่งพิมพ์ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ฉ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. ขอบเขตของนโยบาย

3.1 นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book ดังนั้นหากท่านมีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงหรือการใช้บริการอื่น เราจะแจ้งรายละเอียดสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยนโยบายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านและข้อตกลงหรือการใช้บริการนั้น

3.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการใช้งานเว็บไซต์ TPA Book ซึ่งเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่สามกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการอื่นและท่านกดลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้น ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นซึ่งแยกต่างหากจากการควบคุมของเรา

3.3 ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สมาคมจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุตามนโยบายฉบับนี้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักแล้ว เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการหรือจากท่านเองโดยตรง จากแหล่งที่มาตามขั้นตอนการให้บริการเว็บไซต์ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตามข้อตกลงการใช้บริการและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (login) เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ และขั้นตอนการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ซื้อสินค้า ฯลฯ
  • ขั้นตอนการติดต่อสอบถาม ทำแบบสอบถาม หรือการโต้ตอบทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างท่านกับเรา โดยการแสดงเจตนาหรือการร้องขอโดยสมัครใจของท่าน
  • ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยผ่านบราวเซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของท่าน

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

สมาคมทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

5.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์และบรรลุผลในการใช้บริการเว็บไซต์ตามขั้นตอนดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การเลือกและสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในสมาคมเพื่อดำเนินการที่จำเป็น การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ การยื่นและส่งเอกสารทางการค้าหรือเอกสารทางบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดส่งสินค้า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบัญชีการเงิน เช่น คืนเงินกรณีมีเหตุจำเป็น ฯลฯ การบริการหลังการขาย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 เพื่อให้สมาคมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย และเพื่อการรายงาน  แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้สมาคมกระทำการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน เจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีต่อไปนี้

  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของสมาคม เช่น ศูนย์หนังสือ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ รวมทั้งเพื่อการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศของสมาคม
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อการบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของสมาคม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

5.4 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

5.5 เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ข้อมูลโปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์ TPA Book รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

5.6 เพื่อการประเมินความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ TPA Book เป็นข้อมูลให้สมาคมนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

5.7 เพื่อการทำการตลาดและการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ในหมวดหมู่เดียวกันกับที่มีในเว็บไซต์ TPA Book ซึ่งสมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน

5.8 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อ 5.1-5.7 โดยสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ทั้งนี้ สมาคมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

5.9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เช่น การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับซึ่งมีผลทางสัญญาระหว่างกันแล้ว สมาคมจะขอความยินยอมจากท่านตามแบบความยินยอมในส่วน “ตั้งค่า” บนเว็บไซต์

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมประมวลผล และระยะเวลาที่เก็บรักษา

6.1 สมาคมประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ 5 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรา ในเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งอาจเก็บรักษาไว้ในระบบคลาวด์

6.2 สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการไว้ตลอดเวลาจนกว่าท่านจะแจ้งยกเลิกใช้บริการ และเก็บรักษาต่อเนื่องหลังจากยกเลิกการใช้บริการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาระหว่างเราและท่าน หรือเพื่อเหตุผลอื่นที่กฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ภายใน 1 เดือน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว

7. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เราอาจเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของเว็บไซต์ TPA Book หรือฝ่ายอื่นของสมาคมหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ฯลฯ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือบริการที่มีระหว่างเราและท่าน เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการไปยังผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

7.2 เราอาจเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานอื่นภายในสมาคมหรือหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

7.3 เราอาจเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (right to rectification) : ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด เช่น ท่านได้ใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

8.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางติดต่อ” ด้านล่างนี้)

9. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน โดยเว็บไซต์เราได้ใช้บริการจาก Google Analytics และ Facebook Pixel ซึ่งใช้คุกกี้ในการเก็บสถิติการเยี่ยมชม และเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ https://tpabook.com/cookie-policy/

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการปรับปรุงข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันนโยบายนี้ทบทวนครั้งล่าสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ช่องทางติดต่อ

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถานที่ติดต่อ : 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : https://tpabook.com

ช่องทางร้องเรียน

ในกรณีที่เรา หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : [email protected]