แบบความยินยอมของ “ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์” ในการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์

เนื่องจากผู้แสดงความประสงค์ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จึงมีสถานะเป็นผู้เยาว์ เราจำเป็นต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจาก “ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์”  โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ในความดูแลของท่าน
 

    มีสถานะเป็น “ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์”

    ได้อ่านและรับทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TPA Book ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แล้ว จึงขอแสดงความยินยอมให้สมาคมสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ในความดูแลของข้าพเจ้าได้ตามความยินยอมเท่าที่ผู้เยาว์สมัครใจ