เทคโนโลยีพลาสติก

230.00 บาท

อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยสอดแทรกความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติไว้ในกระบวนการผลิต

 

มีสินค้า