เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกแดงดำ)

340.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น มีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า