อ่านแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)

96.00 บาท

หลักสูตร ปี พ.ศ. 2556
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ลำดับที่ 20

มีสินค้า