หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ

289.00 บาท

ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยา และวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น