สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร

329.00 บาท

เนื้อหาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ และแทรกวิธีการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม เช่น การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม การเคลื่อนที่ระบบมวลสปริง โดยผู้ที่ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านแคลคูลัสมาก่อน

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น