วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

88.00 บาท

หลักสูตร ปี พ.ศ. 2556
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประกาศลำดับที่ 85 ใช้คู่กับหนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

มีสินค้า