รู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น

199.00 บาท

ทำความเข้าใจความแตกต่างของรูปแบบสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

มีสินค้า