ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2

275.00 บาท

Digital Print

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock