มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)

106.00 บาท

หลักสูตร ปี พ.ศ. 2556
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังลำดับที่ 14 ใช้คู่กับหนังสือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

มีสินค้า