ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

100.00 บาท

ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของระบบ EFI
แบบธรรมดา จนถึงระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

มีสินค้า