การวิเคราะห์โครงสร้าง

175.00 บาท

หลักการขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างชั้นสูงเพื่อนำผลไปใช้ในการคำนวณออกแบบโครงสร้าง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น