TPA Book Catalogue 2019

TPA book Catalogue 2019
สามารถดาวน์โหลดแคตาล็อกรายการหนังสือของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม และ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ประจำปี 2019 ได้แล้ว ที่นี่ 
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
TPA Book Catalogue 2019 cover - TPA Press
 สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
TPA Book Catalogue 2019 cover - TPA Publishing