เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น

485.00 บาท

Digital Print

กล่าวถึงความหมายของตัวเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์ การพิจารณาคุณลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ วงจรปรับสภาพสัญญาณที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ และการออกแบบวงจรที่จะนำเซ็นเซอร์ไปใช้งานเบื้องต้น

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า